FIM Likvid Placeringsfonds stadgar, placeringsinriktning och namn ändras 1.3.2019

2019-02-28

Fondens namn FIM Likvid, ändras till FIM Kortränta Placeringsfond. Den viktade genomsnittliga löptiden för placeringarna i fonden, mätt enligt duration, förlängs från 12 månader till 15 månader.

Dessutom görs en del tekniska ändringar i stadgarna. I anslutning till ändringarna avstår fonden från jämförelseindexet. 

Finansinspektionen godkände ändringarna 18.1.2019. Ändringarna träder i kraft 1.3.2019. Ändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna. Du kan ta del av de nya stadgarna och faktabladet om fonden på fondens webbplats på fim.com/sv/fonder-likvid.

Om du har frågor, vänligen kontakta oss via e-post fim.rahastohallinto@fim.com.