FIM Real blir FIM IG Green ESG

2018-09-03

FIM Reals stadgar och namn ändras. Fondens nya namn är FIM IG Green ESG. Finansinspektionen godkände ändringen av stadgarna den 25 juni 2018 i enlighet med förslaget av FIM Kapitalförvaltnings styrelse. De nya stadgarna träder i kraft den 1 oktober 2018. Ändringen föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Fondens stadgar och placeringsinriktning ändras så att fonden framöver placerar sina tillgångar huvudsakligen i företagsobligationer och placeringsbesluten fattas med beaktande av miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna som emittenterna ger upphov till samt med beaktande av emittenternas förvaltningssed. Av placeringarna krävs investment grade-betyg av minst ett ratinginstitut eller annan motsvarande kreditvärdighet. Den modifierade durationen som beskriver fondens ränterisk kan vara högst 10 år. Placeringar i andra obligationer än eurodenominerade obligationer skyddas så väl som möjligt mot valutarisker.

Ändringen av stadgarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden. Fondandelar i FIM Real kan handlas som vanligt fram till sista handelsdagen med nuvarande placeringsinriktning den 28 september 2018.

Basfakta för investerare och fondbroschyr för FIM IG Green ESG finns att tillgå på vår hemsida www.fim.se från och med den 1 oktober 2018.

Ifall du behöver ytterligare information om ändringen är du alltid välkommen att kontakta oss på vår adress stockholm@fim.se.