Specialplaceringsfond som investerar i finländska skogsfastigheter

FIM Skog C

Faktablad

I Sverige erbjuds FIM Skog endast åt professionella investerare. Minimibeloppet för initialinvesteringar är 1 miljon euro.


FIM lanserade år 2016 en ny råvarufond, FIM Skog, som investerar direkt i skogsfastigheter. Via fonden kan professionella investerare effektivt diversifiera tillgångar i alternativa investeringsobjekt.

FIM Skog är en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar i regel direkt i skogsfastigheter för tillfället i olika delar av Finland. Skogsfastigheterna utgörs av markområden och trädbeståndet som växer på dem. På grund av att fonden investerar direkt i skogsfastigheter erbjuds den i Sverige endast åt professionella investerare.

– Skogen är ett bra investeringsobjekt och innebär en mindre risk än till exempel en aktieplacering. Även om det skulle bli en recession fortsätter skogens biologiska tillväxt, säger fondförvaltaren Timo Hakulinen.

Jämfört med aktiemarknaden ger skog en stabil avkastning genom trädbeståndets tillväxt och ett penningflöde i form av avkastning på avverkning. Med FIM Skog är det enkelt för institutionella investerare att placera i skog.

Skogen växer oberoende av ekonomin

Fondförvaltaren Timo Hakulinen anser att skog är ett bra objekt i synnerhet för investerare som vill diversifiera sina investeringar. Skog erbjuder en relativt bra förväntad avkastning med låg risk.

Skog är en konkret investering och historiskt sett har investerarens avkastning på skog aldrig varit så starkt beroende av utvecklingen på obligationsmarknaderna.

 Fonden lämpar sig för långsiktiga placerare som vill sprida sina placeringar mer än i ränte-, aktie- och bostadsplaceringar, säger Hakulinen.

För köp, försäljning och vård av skogsfastigheter ansvarar både FIM och inhemska branschexperter. En del av fondens skogar vårdas av bolaget Innofor som bedriver skogsvård utan kalhuggning.

– Fonden säkerställer att skogarna vårdas på ett effektivt sätt genom att samtidigt ta i beaktande höga etiska krav som dagens placerare ställer på användning av naturresurser. Inom skogsvården eftersträvar vi en nivå som duger att visa upp även utomlands. Vi önskar alla som placerar i fonden välkomna att njuta av sina skogar, säger Innofors styrelseordförande Marcus Walsh.

Fondförvaltaren Timo Hakulinen menar att investerare kan dra nytta av storleksfördelar, eftersom fonden söker aktivt att effektivera investeringarna genom att fokusera på köp av skog, skogsvård och handel med skog. När man köper skog i stora partier är den billigare, och samma gäller även vid försäljning av skog.

 Skogsfonden är ett problemfritt och belönande sätt att investera. Investeraren är befriad från skyldigheter att vårda skogen, men kan åtnjuta alla fördelar med att äga skog.  FIMs skogsteam säkerställer tillsammans med jordmånen, klimatet och solljuset placeringens avkastningstillväxt, sammanfattar Hakulinen.

I Sverige erbjuds FIM Skog endast åt professionella investerare. Andelar i fonden kan tecknas kvartalsvis och lösas in halvårsvis. Minimibeloppet för initialinvesteringar är 1 miljon euro.


Vad investerar FIM Skog i?

FIM Skog Specialplaceringsfond investerar främst i skogfastigheter i Norra Österbotten, Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen i Finland. Via fonden är det verkligen enkelt att investera i skog. Investeraren behöver inte själv ansvara för skötsel eller försäljning av skogar, utan kan koncentrera sig på avkastningen på investeringarna. Vid skogsinvesteringar kommer avkastningen främst från tillväxt i trädbeståndet, förskjutningar i virkessortimentet (energivirke-massaved-timmerträd) och uppgång i priserna på virke. Dessutom kan fonden förädla sina skogsfastigheter genom avstyckning eller planläggning. Fonden kan också hyra ut jakträtter och sälja jordmaterial, till exempel grus och torv. FIM Skog Specialplaceringsfond lämpar sig för investerare som vill ha en jämn och förutsebar avkastning med låg risk. Att investera i skog är också ett bra sätt att sprida investeringarna.

Risker
Avkastning 12 mån.* 11,01 %
Avkastning sedan start* 5,93 % -

Historisk avkastning

Delning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

 • {{fee.percent}}

** Inlösenavgift (betalas till fonden):

  • 4,00 %, om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 3,00 % om placeringstiden är mer än 1 år men mindre än 3 år
  • 2,00 % om placeringstiden är mer än 3 år men mindre än 5 år
  • 1,00 % om placeringstiden är mer än 5 år men mindre än 6 år
  • 0,00 % om placeringstiden är mer än 6 år

Köpavgiften betalas till fondbolaget och inlösenavgiften betalas till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.
Fondens årliga avgifter (år 2018) är 1,14 % per år. Avgifterna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna.

Finansiella raporter

* Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Placeringens värde kan stiga eller falla och du kan förlora en del av de medel som du har investerat.

Fondkurserna i SEK, NOK och DKK är ungefärliga.