Det blev inget julrally, aktierna till neutralvikt

Den svaga hösttrenden på aktiemarknaden har inte lättat. Vi ökade på aktierna till en lätt övervikt efter den onödigt snabba nedgången, då vi förväntade oss att ett julrally skulle lyfta marknaden. Efter en liten spurt uppåt har dock marknaden hamnat i en utförsbacke i och med att de ekonomiska utsikterna och vinstutsikterna har försvagats och sålunda sänkte vi aktievikten tillbaka till neutral förra veckan. Vi förväntar oss dock en fortsatt hög volatilitet, då utsikterna bör basera sig på en bättre stabilitet och ett högre förtroende för att byggstenarna till en permanent uppgång för aktierna är på sin plats.

Sedan finanskrisen har aktierna redan stigit kraftigt i nästan tio år. Under resans gång har det funnits oro, sorg och kriser som har testat uppgången, men gång på gång har aktierna fortsatt uppåt. Den här gången kommer bekymren dock från flera håll samtidigt. Det är ännu för tidigt att säga hur stort skred problemen skapar, men flödet av dåliga nyheter drar undan mattan för aktierna åtminstone under den närmaste tiden.

Nedgång i ekonomin eller sämre resultat?

Investerarnas sentiment har klart försämrats under hösten. Nyhetsflödena om ekonomin, handelskriget och marknaden har försämrats snabbare än förväntat. Informationen indikerar inte att någon omedelbar ekonomisk kollaps skulle finnas i sikte, men trenden är på bred front densamma, det vill säga ekonomins bästa tillväxtfas är förbi. Den stora frågan är nu hur mycket takten minskar. Aktierna har redan prissatts i linje med en avmattning i tillväxttakten, men riskerna för en hårdare inbromsning än förväntat har ökat med nyhetsflödet.

Aktiernas värdering har sjunkit under hösten, och särskilt i jämförelse med räntorna är aktierna förmånliga. Värderingen är dock lockande endast om företagen kan åtminstone bibehålla sin resultatförmåga. Stark resultattillväxt behövs inte men trenden måste peka uppåt. Nästa års resultattillväxtprognoser har under de senaste veckorna vänt nedåt. En svagare ekonomisk tillväxt kombinerat med farhågor om handelskrig och ett ökat kostnadstryck, naggar resultattillväxten i kanten under nästa år. Tillsvidare har tillväxtprognoserna fortfarande varit relativt goda men de revideras nedåt för tillfället.

Stabilitet krävs

I oktober spådde vi att centralbankernas mjukare linje och att framsteg skulle ske i samtalen inom handelskriget vilket skulle stimulera marknaden under slutet av året. Båda har förverkligats men de har det inte varit tillräckligt för att övertyga investerare. Centralbankernas försiktighet tolkas nu som rädsla för en försvagning av de ekonomiska utsikterna, och i handelskriget igen syns fortfarande inga verkliga lösningar. Osäkerheten kommer att plåga investerare under den närmaste tiden. Gott om likvida medel finns fortfarande i väntan på bättre placeringstider men pengarna sätts i rörelse först när förtroendet för ekonomins och företagens utsikter ökar. Rädslan för en lågkonjunktur har återuppväckts och kommer inte att försvinna i första taget.

Baserat på vårt grundscenario tror vi inte på någon global recession under nästa år, utan snarare på en måttlig inbromsning av tillväxten. I den här miljön förblir aktieavkastningen tämligen blygsam och volatiliteten hög. Riskerna har dock ökat. Vi sänkte på aktievikten under förra veckan till neutral i våra rekommendationer i väntan på att situationen ska klarna. Aktiernas långa uppgång har åter hamnat vid ett vägskäl. Om ekonomin stabiliseras, erbjuder aktierna den klart bästa avkastningspotentialen under nästa år, men om ekonomins långa uppgång avmattas sjunker aktierna ytterligare.

Viktig information

Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fonder. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fonder eller någon av dess anställda ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distributionen av rapporten i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.